Daily slashs durations (average)
Last Daily average slash duration
2 days
Last Daily lowest slash
0 days
Last Daily highest slash
4 days
Last Daily number of new slashs
2